Vedtægter

Vedtægter for Sanderum Motion. 25. marts 2002


§ 1

Foreningens navn er Sanderum Motion med hjemsted i Sanderumhallen i Odense Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at samle medlemmerne omkring motionsaktiviteter, primært motionsløb.

§ 3

Medlemskab af foreningen er åben for alle.

§ 4

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ved simpel stemmeflerhed. Det ene år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og det andet år 2 bestyrelsesmedlemmer. Første gang afgør 1 medlem ved lodtrækning samt kassereren. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 5

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer og fremlægges til godkendelse ved den ordinære generalforsamling.

§ 6

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningen og afholdes en gang årligt i marts. Der indvarsles til denne med 2 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige bortfalder forslaget. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingerne, og afholdes i øvrigt som ordinær generalforsamling.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

  • Valg af dirigent.

  • Formandens beretning.

  • Forelæggelse af regnskab og budget - herunder fastsættelse af kontingent.

  • Indkomne forslag.

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant.

  • Valg af revisor samt suppleant.

  • Eventuelt.

§ 8

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 9

Foreningen kan kun opløses, såfremt ¾ af de fremmødte stemmer derfor på to generalforsamlinger, der indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 2 måneders mellemrum. I tilfælde af opløsning overgår foreningens midler til anden folkeoplysende formål efter bestyrelsens forslag.

§ 10

Vedtægtændringer kan foregå på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingen. Forslaget kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for at blive vedtaget.

Comments